Menu
تسلط بر vRealize Operations Manager ویرایش دوم
تسلط بر vRealize Operations Manager ویرایش دوم

تسلط بر vRealize Operations Manager ویرایش دوم

فیلد آموزشی: شبکه - مجازی سازی

Mastering vRealize Operations Manager – Second Edition

Spas Kaloferov,Scott Norris,Christopher Slater
تسلط بر vRealize Operations Manager به شما کمک می کند فرایندهای خود را ساده کرده و محیط را با توجه به نیازهای خود سفارشی کنید. این تکنولوژی، داده‌های مربوط به برنامه‌های کاربردی را در یک ابزار مدیریتی یکپارچه با Storage مرتبط می‌ سازد. بدین ترتیب با ایجاد کنترل بر عملکرد، ظرفیت و پیکربندی به همراه آنالیزهای پیش‌بینی‌کننده می‌تواند زمینه را برای اقدامات پیشگیرانه و فرآیند خودکارسازی مبتنی بر Policy فراهم سازد

نمایش مترجم متن
بستن کادر مترجم
مترجم متن  
کلمه یا عبارت مورد نظر خود را وارد کنید: